top of page

VEDTEKTER 

Endringer vedtatt under ekstraordinær generalforsamling 3. oktober 2023

Kapittel 1. Innledende bestemmelser.

 

§ 1-1. Navn.

Foreningens navn er Jussforeningen ved Høgskolen i Innlandet.

 

§ 1-2. Formål.

Jussforeningen har til formål å samle jusstudenter og andre juridisk interesserte om tiltak for felles beste og ivareta deres interesser til enhver tid. Gjennom faglige, sosiale og sportslige aktiviteter vil den søke å fremme et godt miljø ved Høgskolen i Innlandet. Foreningen skal også søke å samle studentene til ulike former for sosialt samvær og skape et inkluderende og aktivt studentmiljø. Den har også til formål å gi studentene mulighet til å delta i Jussforeningens arbeid.

 

§ 1-3. Juridisk person. Begrenset gjeldsansvar.

Jussforeningen er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeldsforpliktelser.

 

§ 1-4. Medlemskap.

Rett til å bli medlem har studenter ved Høgskolen i Innlandet, avdeling Lillehammer.

 

Medlemskap forutsetter innmelding og er først gyldig når kontingent er betalt.

 

Hovedstyret gir nærmere regler om hvordan innmelding foregår.

 

Medlemskapet utgår automatisk etter 3 år, eller når vedkommende på et tidligere tidspunkt slutter på Høgskolen i Innlandet avdeling Lillehammer. Hovedstyret kan gi forlengelse for inntil et år dersom det foreligger saklig grunn.

 

§ 1-5. Kontingent.

Kontingenten fastsettes av hovedstyret og vedtas ved vårens generalforsamling.

 

Alle endringer som omhandler medlemskontingent trer i kraft 1. august inneværende år.

 

§ 1-6. Kjennskap til vedtektene

Alle medlemmer i foreningen er pliktig til å sette seg inn i foreningens vedtekter.

 

Kapittel 2. Generalforsamlingen.

 

§ 2-1. Generalforsamlingens myndighet.

Generalforsamlingen er Jussforeningens øverste myndighet. Den kan ta opp og fatte vedtak i enhver sak som vedkommer foreningen.

 

§ 2-2. Avholdelse av generalforsamling.

Det skal avholdes generalforsamling én gang i året. Generalforsamling avholdes senest innen utgangen av februar. 

 

§ 2-3. Innkalling

Innkalling til generalforsamling kunngjøres av Jussforeningens hovedstyre på Canvas og hjemmeside senest to uker før generalforsamlingen. I innkallelsen skal reglene om medlemmenes stemmerett kunngjøres.  

 

Dagsorden offentliggjøres på samme måte senest en uke før generalforsamlingen. 

 

Er reglene i første ledd ikke overholdt, er generalforsamlingen ikke beslutningsdyktig. Ny generalforsamling skal avholdes innen 14 dager og innkalles av jussforeningens hovedstyre etter reglene i første ledd.

 

§ 2-4. Gjennomførelse av generalforsamling

 

Generalforsamlingen avholdes i tråd med gjeldende dagsorden.

 

Dagsorden skal inneholde fremleggelse av Jussforeningens arbeid, samt fremleggelse av forslag til eventuelle vedtektsendringer, forslag til budsjett og regnskap til godkjenning. Den skal og inneholde gjennomførelse av valg av representanter til foreningens hovedstyre.

 

Ett av styremedlemmene i Jussforeningens hovedstyre fører protokollen fra

generalforsamlingen. Protokollen skal inneholde oppmøtetall da generalforsamlingen ble satt, gjengivelse av alle vedtak og resolusjoner, stemmetall og protokolltilførsler samt gi et objektivt referat av debatten. Protokollen undertegnes av møteleder og en av de fremmøtte i fellesskap.

 

§ 2-5. Adgang til å fremsette forslag.

Kun medlem av Jussforeningen kan fremsette forslag til generalforsamlingen.

 

Forslag kan fremsettes når som helst, senest under generalforsamlingen.

            

§ 2-6. Tale- og stemmerett

Ethvert medlem av Jussforeningen har talerett. Generalforsamlingen kan vedta å gi andre talerett.

 

Medlemmer i Jussforeningen har stemmerett.

 

Ingen har mer enn én stemme. Det er ikke adgang til å stemme på vegne av andre, som for eksempel via en fullmakt. 

 

§ 2-7. Avstemningsform.

Avstemning foretas i alminnelighet ved håndsopprekning. Dersom ett medlem krever det, skal avstemningen være skriftlig. Generalforsamlingen kan vedta å benytte andre avstemningsformer. Ved personvalg der det er mer enn én kandidat, skal avstemningen alltid være skriftlig og hemmelig. Stemmeopptelling gjøres av møteleder og den som er valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder, jf § 2-4 tredje ledd, samt to fremmøtte.

 

§ 2-8. Krav til flertall.

Vedtak fattes med simpelt flertall av de avgitte stemmene, med mindre disse vedtektene bestemmer noe annet.

 

 I tilfelle stemmelikhet foretas skriftlig omvotering.

 

§ 2-9 Ekstraordinær generalforsamling

Jussforeningen kan ved særlig tilfeller innkalle til ekstraordinær generalforsamling etter reglene i § 2-3.

 

Kapittel 3. Valg

 

§ 3-1. Valgform.

Valg av representanter til Jussforeningens hovedstyre foregår ved særskilt avstemning til det enkelte vervet.

 

Oppnår ingen av kandidatene til de enkelte vervene mer enn halvparten av de avgitte

stemmene, foretas det omvalg mellom de to som har det største stemmetallet. Ved fortsatt stemmelikhet avgjøres valget ved omvalg.

 

Når det skal velges flere representanter til identiske verv, velges disse ved felles

avstemning av hovedstyret. Det er ikke adgang til å føre opp en kandidat mer enn en gang til samme verv. Det kan stemmes på færre kandidater enn det skal velges.

 

Ved stemmelikhet mellom flere kandidater for den eller de siste plassene etter valg som nevnt i tredje ledd, avgjøres valget ved omvalg mellom disse kandidatene.  

 

§ 3-2. Fremsetning av kandidater

Jussforeningens hovedstyre kan fremme innstilling til generalforsamlingen med forslag til representant til et eller flere verv.

 

Kandidater til Jussforeningens hovedstyre kunngjøres på tilfredsstillende måte senest kl. 12.00 dagen før generalforsamlingen. Etter kunngjøring kan ingen melde sitt kandidatur med mindre annet blir særskilt fastsatt.

 

Hovedstyret kan særskilt fastsette unntak fra bestemmelsen i annet ledd, siste punktum, dersom det er nødvendig. Beslutning om unntak skal kunngjøres snarest mulig.

 

Dersom ingen melder sitt kandidatur til et av de faste verv i hovedstyret, overdras dette vervet til leder. Dette blir ikke gjeldende dersom annet er bestemt innad i hovedstyret.

 

§ 3-3. Tiltredelse

Nytt hovedstyre valgt ved vårens generalforsamling tiltrer 1. mars.

 

Nye styremedlemmer valgt ved supplerende valg tiltrer fortløpende.

 

Kapittel 4. Foreningens hovedstyre

 

§ 4-1. Hovedstyrets myndighet og oppgave

Hovedstyret er Jussforeningens øverste organ etter Generalforsamlingen, og har kompetanse til å avgjøre alle de spørsmål hvor avgjørelsesmyndigheten ikke er lagt til Generalforsamlingen. Hovedstyret skal arbeide langsiktig og strategisk. Det har

instruksjonsmyndighet og er ansvarlig for alle grupper og komitéer.

 

Hovedstyret har ansvar for at foreningen drives på en tilfredsstillende og lovlig måte. Alle aktiviteter, vedtak, avtaler o.l. skal dokumenteres skriftlig og være tilgjengelig for alle medlemmer. Alle avtaler med eksterne skal fremlegges for Hovedstyret for godkjennelse før avtalen inngås.

 

§ 4-2. Medlemstall og representativitet

Hovedstyret skal bestå av minst 6 medlemmer, likevel ikke flere enn 9 medlemmer.

 

Forslag til antall medlemmer fremmes av hovedstyret, og avgjøres av generalforsamlingen ved valg, jf. § 2-5 (1).

 

§ 4-3. Hovedstyrets medlemmer

Hovedstyret skal ha en:

Leder

Nestleder

Økonomiansvarlig

Markedsføringsansvarlig

Leder av understyret Sosial

Leder av understyret Idrett

Leder av understyret Fag Fagstyret

Leder av Arbeidslivsdagstyret

  

Eventuelt øvrige styremedlemmer navngis av hovedstyret internt.

 

Nærmere fordeling av arbeidsoppgaver gjøres av hovedstyret internt.

 

§ 4-4 Særlig om medlemmets oppgave

Leder skal sammen med økonomiansvarlig gå gjennom foreningens økonomi minst én gang i semesteret.

 

§ 4-5. Hovedstyrets møter.

Hovedstyret avholder møter ved behov, likevel minst hver fjerde uke i semesteret.

Hovedstyret kan likevel avtale noe annet.

 

Ved første møte etter vårens generalforsamling velges en sekretær innad i styret. Sekretæren skriver møtereferat som etter § 2-4.

 

Det er obligatorisk oppmøte, med minimum 75% deltagelse ved møtene per semester for styrets medlemmer.

 

Leder er ansvarlig for innkalling til møter.

 

§ 4-6. Signaturrett

Hovedstyrets leder har signaturrett.

 

§ 4-7. Fratredelse

Fratredelse skjer når nytt hovedstyret inntrer iht. § 3-3. 

 

Dersom et verv ikke blir besatt, må sittende styremedlem beholde sitt verv inntil nytt valg eller ved oppsigelse etter § 4-8.

 

§ 4-8 Oppsigelse

Et styremedlem kan si opp sitt verv med 2 måneders skriftlig oppsigelsestid. Oppsigelsen skal leveres til leder. 

 

Kapittel 5. Understyrer og komitéer

 

§ 5-1. Understyrer.

Jussforeningens understyrer består av ett:

Sosialstyre

Idrettsstyre

Fagstyre

Arbeidslivsdagstyre

Deres oppgave er, i samsvar med formålsbestemmelsen i § 1-2, å fremme et godt miljø.

 

Supplering av nye medlemmer til understyrene bør gjennomføres to ganger i løpet av skoleåret. Hvert månedsskifte september/oktober og hver marsmåned. Supplering til Arbeidslivsdagstyret gjennomføres kun i mars.

 

Hovedstyret i Jussforeningen har anledning til å opprette nytt understyre etter ønske og behov.

 

Medlem i et understyre er pliktig til å aktivt delta på møter, med mindre annet er avtalt med leder av understyret eller hovedstyrets leder. Medlemmet kan likevel ikke ha et fravær på mer enn 25% i løpet av et skoleår.

 

Medlem i et understyre blir sittende så lenge vedkommende er aktiv student på bachelor i rettsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet, avdeling Lillehammer.

Medlemmet har likevel anledning til å nedlegge sitt verv dersom det selv ønsker dette, da med én måneds skriftlig varsel til sitt styrets leder. 

 

Hovedstyret har - etter anmodning fra et understyre eller på eget initiativ - anledning til å avsette et medlem i det aktuelle understyret. Slik avsettelse krever saklig grunn, og skal særskilt begrunnes.

 

Ved tilfeller etter annet ledd eller tredje ledd kan hovedstyret, i samråd med det aktuelle understyret, på nytt besette den ledige stillingen.

 

§ 5-2. Komitéer.

Hovedstyret i Jussforeningen har anledning til å opprette særskilte komitéer etter ønske og behov.

 

I hver komité skal det velges én leder. Leder velges av hovedstyret. Hovedstyret kan likevel delegere til den aktuelle komitéen å velge sin leder.

 

Minst ett hovedstyremedlem skal være representert i hver komité.

 

§ 5-3. Forholdet til hovedstyret.

Understyrer og komitéer skal handle i tråd med instruks fra hovedstyret dersom slik instruks foreligger.

 

Understyrets og komitéers økonomi er underlagt Jussforeningens økonomiansvarlig og samtykke. Understyret må fremsette budsjett, samt kvartalsregnskap for

økonomiansvarlig. Dette gjelder så lenge annet ikke er avtalt.

 

Understyrer og komitéer plikter å innhente uttalelse fra hovedstyret ved særlig viktige

avgjørelser.

 

Kapittel 6. Alle medlemmer

 

§6-1 Medlem

Reglene gjelder alle som har gyldig medlemskap etter §1-4 

 

§6-2 Medlemmers plikt

Medlemmer skal etter beste evne fremme foreningens formål etter §1-2. 

 

§6-3 Krav til medlemmer som deltar på JF-arrangement

Medlemmer som deltar på arrangementer i regi av Jussforeningen, skal ikke drive med ulovlige handlinger. 

 

Klare typetilfeller er: 

 

  • Bruk og besittelse av ulovlige rusmidler

  • Vold

  • Tyveri

  • Forsettlig ødeleggelse

 

 

Andre aktiviteter eller handlinger som er krenkende, utilbørlige, eller i strid med §6-2 jf. §1-2, er heller ikke tillatt. 

 

Tilfellene nevnt er ikke uttømmende.  

 

§6-4. Ansvar

Medlemmer har selv ansvar for å følge vedtektene. Dette samme gjelder også andre regler og retningslinjer ved arrangementer. 

 

 

 

 

 

 

Kapittel 7.  Generelle bestemmelser

 

§ 7-1. Vedtaksdyktighet og avstemninger

Jussforeningens organer er vedtaksdyktige når minst halvparten av medlemmene er til stede.

 

Avgjørelser i organene treffes ved avstemming med simpelt flertall. Flertallet regnes av organets samlede antall medlemmer.

 

Ved stemmelikhet teller leders stemme dobbelt. 

 

§ 7-2. Utgifter

Jussforeningen dekker relevante og nødvendige utgifter for sine organers medlemmer. Ved reiseutgifter dekker Jussforeningen rimeligste reisealternativ.

 

Alle utgifter skal klargjøres med hovedstyret før de pådras.

 

§ 7-3 Deltagelse

Minst to av styremedlemmene i Jussforeningen plikter å være representert ved arrangement o.l. i regi av Jussforeningen.  

 

Bestemmelsen kan vike for avtale mellom styremedlemmene.

 

§ 7-4 Taushetsplikt

Ethvert medlem i et av Jussforeningens organer som i sammenheng med utøvelsen av sitt verv får kjennskap til noens personlige forhold eller Jussforeningens fremgangsmåter samt drifts eller forretningsforhold som det vil være av betydning å hemmeligholde, har taushetsplikt om dette. Hovedstyret kan utforme taushetserklæringer, disse undertegnes av alle med verv i

foreningen.

 

§ 7-5 Mistillitsforslag

Styremedlemmer som bryter med Jussforeningens vedtekter, motarbeider organisasjonen, bryter med taushetsplikten, er økonomisk utro eller på annen måte ikke skjøter sitt verv kan bli stilt mistillit ovenfor.

 

Mistillitsforslag mot et styremedlem kan fremmes av ethvert medlem. Styremedlemmet kan permitteres, av hovedstyret, i påvente av en beslutning.

 

Mistillitssaker skal alltid behandles i generalforsamling, der 2/3 av de fremmøtte må stemme for forslaget om mistillit. Det styremedlemmet det angår, har møte- og talerett i sin egen mistillitssak.

 

§ 7-6. Innføring og opplæring.

Avtroppende styremedlemmer er pliktig til å gi påtroppende styremedlemmer en beskrivelse av vervet og dets oppgaver. Avtroppende styremedlemmer skal også sørge for at påtroppende styremedlemmer gis opplæring i de nødvendige rutiner.

 

§7-7 Brudd på vedtekter 

Kan føre til advarsel, midlertidig suspendering av medlemskapet, eller permanent utestengelse. Konsekvensene avhenger av sakens alvorlighetsgrad. 

 

Det er hovedstyret som har myndighet til å ta den endelige beslutningen i slike saker.  Hovedstyret skal alltid gi skriftlig eller muntlig saklig begrunnelse for avgjørelsen, til den det gjelder. 

 

§7-8 Medlemskontingent

Dersom et medlem blir midlertidig eller permanent utestengt eller medlemskap annulleres, uavhengig av årsak, vil ikke medlemskontingent tilbakebetales.

 

 

Kapittel 8. Oppløsning

§ 8-1 Oppløsning.

Ved oppløsning skal midlene til Jussforeningen ved Høgskolen i Innlandet, avdeling Lillehammer, overføres til en veldedig organisasjon. 

 

 

Kapittel 9. Ikrafttredelse

 

§ 9-1. Ikrafttredelse.

Vedtektene trer i kraft straks de er vedtatt.

bottom of page